Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กฎหมายและระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท )
 1.โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนต์ประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  ตำบลคลองวัว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
 2. โครงการลอกวัชพืชทำความสำอาดคูคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวัว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
 3. โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายและติดตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองวัว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
 4. โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต หมูที่ 2 ตำบลคลองวัว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
 5. โครงการปรับปรุงศาลารวมใจ SML หมู่ที่ 2  ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
 6. โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์  หมู่ที่ 2  ตำบลคลองวัว  อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
 7. โครงการซ่อมแซ่มผิวถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลคลองวัว  อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง
 8. โครงการจัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซมเสียงตามสายหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองวัว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
 9. โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
10. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
12.โครงการลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
13.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา SML หมู่ท่ท 5 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
14.โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลิงวัว หมู่ที่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
15.โครงการซ่อมแซมผิวทางเดินภายในโรงเรียนวัดโคศุภราช หมูาที่ 3 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
16.โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนวัดโคศุภราช หมู่ที่ 3 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
17.โครงการเสริมสร้างภูมิทัศน์ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2558