Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กฎหมายและระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
ปลัด อบต. ระดับกลาง (ว่าง)
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางดวงกมล เกษโกมล
รองปลัด อบต.คลองวัว รักษาราชการแทน ปลัด อบต.คลองวัว
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวกาญจนา ชูอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาววิมล แจ่มอำพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
Responsive image
นายเชาวฤทธิ์ แก้วประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวสุรินทร์พร คันธมาศ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวทิพวรรณ แจ้งใจบุญ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางพรศิริ สิริลักษณ์พาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวพัชรีย์ วงษ์เปีย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
Responsive image
นายไพรัตน์ อยู่สำราญ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายประชา สุขไกรรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นางสุรินทร์ สมสุข
แม่บ้าน
Responsive image
นางสาวนุชรี ประจำแท่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th