Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กฎหมายและระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะการคลัง/งบประมาณ
สถานะการคลัง/งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณประจำปี 2561
รายรับ
รายรับจัดเก็บเอง
รายรับจากภาษีจัดสรร
รายรับจากค่าธรรมเนียม
รายรับจากทรัพย์สิน
รายรับจากสาธารณูปโภค
รายรับจากหมวดเบ็ดเตล็ด
รายรับหมวดเงินอุดหนุน
รายรับถ่ายโอน
รายรับจากทุน
เงินจ่ายขาดสะสม
รวมรายรับทั้งสิ้น
จำนวน 93,734.61บาท
จำนวน 14,226,764.05 บาท
จำนวน 470,931.88 บาท
จำนวน 267,263.84 บาท
จำนวน - บาท
จำนวน 29,700.- บาท
จำนวน 7,242,657.-บาท
จำนวน 3,088,855.-บาท
จำนวน - บาท
จำนวน 4,222,664.-บาท
จำนวน 29,642,570.38 บาท

รายจ่าย
รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายประจำ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
รายจ่ายภารกิจถ่ายโอน
เงินจ่ายขาดสะสม
เงินอุดหนุน
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
จำนวน 4,290,944.29 บาท
จำนวน 11,439,698.31บาท
จำนวน  4,367,700.-บาท
จำนวน 3,088,855.-บาท
จำนวน 4,222,664.-บาท
จำนวน 1,161,503.72 บาท
จำนวน 28,571,365.32บาท


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th