Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กฎหมายและระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1.ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     1.1 เพิ่มคุณภาพและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
     1.2 ผสานองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้า OTOP และส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งเผยแพร่ ให้ได้รับความนิยมทั้งภายในและต่างประเทศ
       
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสินค้าทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     2.1 สนับสนุนการหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับเกษตรกร
     2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกข้าวพันธุ์ดี
     2.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
     2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร พืชผลทางการเกษตร
      
3.ด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     3.1 พัฒนาคุณภาพถนนตำบลคลองวัว ให้ได้มาตรฐานเพียงพอ
     3.2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ
     3.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการ
    
4.การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ คุณภาพชีวิต สังคม และความเข็มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     4.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตขั้นต่ำไม่ตกเกณฑ์ จปฐ.
     4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
     4.3 สร้างจิตสำนึกแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
     4.4 ส่งเสริมดูแลความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดสวัสดิการให้ผู้ด้อยโอกาส
     4.5 สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
     4.6 ส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการ
     4.7 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
    
5.ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     5.1 ส่งเสริมการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยเพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี
     5.2 รณรงค์ให้หมู่บ้าน/ตำบลมีความสะอาดและปลอดจากโรค
     
6.ด้านการบริหารเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     6.1 ดำเนินนโยบายการเงิน/การคลิง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจ
     6.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
     
7.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     7.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     7.2 เฝ้าระวังการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
8.ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     8.1 ส่งเสริมให้มีการจัดงาน วันสำคัญและงานประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาน
     8.2 ส่งเสริมการท้องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
     
9.ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     9.1 ปรับระบบบริหารการจัดการของ อบต.คลองวัว ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
     9.2 ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
   
10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     10.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรม อบต.
     10.2 ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
     10.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในสถานที่ปฎิบัติงาน
     10.4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ อบต.
     10.5 พัฒนาบุคลากรเพื่องานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th